Brad Smith
Motorsports Inc.

Brad Smith
Motorsports Inc.

Elko Speedway

Elko Minnesota

June 25,2022 10:00 pm EDT

Elko Speedway

Elko Minnesota

June 25,2022 10:00 pm EDT