Brad Smith
Motorsports Inc.

Brad Smith
Motorsports Inc.

Elko Speedway

Elko Minnesota

July 10, 2021