Brad Smith
Motorsports Inc.

Brad Smith
Motorsports Inc.

2007 Photos by Track

Daytona International Speedway

Daytona Beach, Florida

February 10, 2007